Kraamzorg voor jullie in Zwolle en omstreken

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kraamzorg Voor Jullie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/ of telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De organisatie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Hierbij kun je denken aan gegevens over eventuele eerdere kinderen die van belang kunnen zijn bij het verlenen van onze diensten. Daarnaast is het mogelijk dat wij onze diensten verlenen aan personen die jonger zijn dan 16 jaar. Voor het verwerken van persoonsgegevens van een minderjarige persoon is toestemming van de ouders / wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon vereist. Wanneer je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens

De organisatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en te evalueren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij je af te leveren
 • De organisatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het afhandelen van jouw betaling

De grondslag voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens

De organisatie verwerkt je (bijzondere) persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van deze wet kunnen wij ons beroepen op één van de onderstaande grondslagen:

 • Toestemming van de betrokken persoon (vereist voor verwerking van bijzondere persoonsgegevens)
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Privacy in het kader van onderzoek en statistiek

Om onze dienstverlening te kunnen blijven verbeteren. Er wordt uitsluitend met geanonimiseerde data gewerkt waardoor je privacy gewaarborgd is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) dient de organisatie gegevens over de cliënt (en de pasgeborene) 15 jaar te bewaren. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven deze gegevens ter beschikking van zowel de kraamzorgaanbieder als de cliënt.

Delen van persoonsgegevens met derden

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is zodat jij je zorg krijgt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.